Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 606 306 704  adres: Krosno ul. Grodzka 53
Klinika specjalizuje się w leczeniu implantologicznych, periodontologicznym oraz zabiegach plastycznych w jamie ustnej

Regulamin przyjęć

 1. Rejestracja

  Wizyty pacjentów odbywają się zawsze po wcześniejszej rejestracji pacjenta w recepcji placówki i założeniu wymaganej dokumentacji medycznej bądź gdy są to wizyty następne na zgłoszeniu się pacjenta w recepcji i wyjęciu kartoteki i dostarczeniu jej do gabinetu.
 2. Rejestracji można dokonywać osobiście w recepcji bądź telefonicznie lub za pośrednictwem poczty
  e-mail: maciekmiczek@wp.pl
 3. W momencie pierwszej wizyty i założeniu dokumentacji medycznej pacjent otrzymuje Legitymację Pacjenta z numerem swojej kartoteki.
  Pracownik recepcji wpisywać będzie terminy ustalonych wizyt tj. datę i porę dnia w LEGITYMACJI PACJENTA. Prosimy o dopilnowanie tego faktu w trakcie dokonywanej rejestracji. W razie zagubienia legitymacji lub innej niepewności termin wizyty można zawsze sprawdzić bezpośrednio w recepcji.
  Pacjent może zarezerwować jednocześnie więcej niż 1ną kolejną wizytę, bądź uzgodnić indywidualny czas trwania wizyty i ilości wykonywanych na niej zabiegów (najczęściej po konsultacji z lekarzem leczącym).
  Prosimy o przestrzeganie terminarza uzgodnionych wizyt i wizyt kontrolnych.
 4. Każdorazowo, a szczególnie w sytuacji gdy okres do następnej wizyty ma termin bardziej odległy (np. jest to wizyta kontrolna za kilka tygodni bądź miesięcy) zachęcamy Pacjentów do wyrażenia zgody na możliwość WCZEŚNIEJSZEGO POWIADAMIANIA i przypominania o fakcie zbliżającej się wizyty przez pracownika recepcji. Istnieje możliwość wyboru dogodnej formy powiadomienia zgodnie z trybem jaki uznacie Państwo za najbardziej skuteczny i spełniający Wasze oczekiwania (SMS, telefon, e-mail). Prosimy o umieszczenie stosownej informacji w dokumentacji pacjenta.
 5. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na formę WCZEŚNIEJSZEGO POWIADAMIANIA, prosimy o zakreślenie tej informacji w dokumentacji. Brak wyrażenia sprzeciwu traktowany będzie jako standardowa zgoda na dokonywanie powiadomienia.
 6. W godzinach ustalonej wizyty zespół medyczny będzie oczekiwał na Państwa w gotowości do pracy - stąd w przypadku braku możności odbycia ustalonej wizyty przez Państwa prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu w recepcji placówki jeszcze przed upływem wyznaczonego terminu. Recepcja ustali wtedy z Państwem kolejny dogodny termin spotkania.
 7. Jeśli wizyta nie dojdzie do skutku z powodów zależnych od pacjenta i nie dojdzie do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie recepcji, dany pacjent będzie obciążony należnością w kwocie 50% należności za poradę lekarską bądź - w przypadku leczenia zabiegowego - obciążony będzie kosztami poniesionymi przez klinikę za zamówione dla potrzeb zaplanowanego zabiegu materiały, leki, przygotowanie sali zabiegowej, poniesione koszty itd.
 8. W przypadku wcześniejszego powiadomienia przez pacjenta recepcji o odwołaniu lub zmianie terminu wizyty, wyznaczenie nowego terminu dokonywane będzie bezpłatnie pod warunkiem skutecznego powiadomienia recepcji co najmniej 2 godziny przed datą i terminem wizyty odbywanej w ramach leczenia zachowawczego i zabiegów profilaktycznych i minimum 24 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym bądź implantologicznym i pozostałymi. Czas obejmuje dni robocze.
 9. W przypadku gdy zaistniał fakt bezpłatnego przełożenia wizyty i pacjent nie zgłosi się na kolejny termin ustalony przez recepcję należność za taką uzgodnioną wizytę będzie naliczana zgodnie z podaną powyżej informacją w pkt. 7.
 10. PŁATNOŚCI

  leczenie w placówkach NZOZ M-Dent jest leczeniem odpłatnym, którego koszty ponoszone są przez pacjenta, poza sytuacjami umów szczegółowych np. z NFZ lub zakładami pracy bądź umowami z innymi sieciami ubezpieczeń – w tych przypadkach płatności dokonywane są przez ubezpieczyciela.
  1. Pacjenci ustalający terminy wizyt w placówce NZOZ M-DENT po raz pierwszy mogą być poproszeni przez pracownika recepcji o wpłacenie należności w kwocie wartości porady lekarskiej przy dokonywaniu pierwszej rejestracji bądź w określonym przez recepcję terminie (system pre-paying). Kwota przedpłaty wniesiona przez pacjenta będzie następnie rozliczona w trakcie okresu gdy pozostaje on w leczeniu, bądź jej wysokość będzie odjęta od kwoty jaką pacjent powinien zapłacić za swoją ostatnią wizytę.
  2. Pacjenci płacą za wizyty i leczenie po każdej odbytej wizycie zgodnie z kwotą naliczoną za wykonane zabiegi i świadczenia.
  3. Pacjenci mogą zaznajomić się z cennikiem świadczeń znajdującym się w recepcji bądź uzyskać wycenę/kosztorys za leczenie u lekarza. Informacji o cenach nie udziela się telefonicznie bądź pocztą e-mail.
  4. Brak wpłaty w ustalonym trybie i terminie o którym mowa w pkt. 10a oznaczać będzie dla placówki rezygnację przez pacjenta z wizyty i jej termin zostanie automatycznie przez recepcję anulowany.
  5. Pacjenci którzy zamierzają wykonywać prace protetyczne lub ustalają termin na zabiegi implantologiczne bądź chirurgiczne obowiązani są wpłacić ustaloną należność bądź ustalony zadatek za to leczenie przed jego rozpoczęciem lub w ustalonym z placówką NZOZ M-Dent terminie. W przypadku rezygnacji pacjenta z dalszego leczenia bądź braku wizyt w ustalonych terminach z wpłaty tej będzie potrącana określona kwota za poniesione przez placówkę koszty. Koszty zadatku nie będą zwracane.
  6. w przypadkach wezwania zespołu medycznego do pracy poza godzinami pracy placówki; w nocy, w dni świąteczne i wolne od pracy pacjent może być obciążony specjalną marżą dodatkową wynoszącą 50% kwoty należnej za wykonane na takiej wizycie świadczenia. Kwota ta doliczona będzie do należności za wizytę. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na wizytę po wezwaniu w terminie i czasie o którym mowa, ustala się kwotę ryczałtową w wysokości 250zł która obciążony będzie pacjent.
 11. ORGANIZACJA WIZYT, DOKUMENTY

  W sytuacjach nagłych; pacjenci którzy wymagają bezzwłocznego przyjęcia, pacjenci z silnym bólem, przyjmowani są zawsze w najkrótszym możliwym terminie. Prosimy o zgłaszanie takiej sytuacji nagłej już w momencie rozmowy z recepcją, po to aby mogła ona odpowiednio szybko zorganizować wizytę w porozumieniu z lekarzem. W przypadku braku możliwości zapewnienia szybkiej pomocy w placówce NZOZ M-Dent, recepcja starać się będzie zorganizować dla takich osób jak najszybszą pomoc w gabinetach współpracujących z NZOZ M-Dent.
 12. Lekarze przyjmujący w placówce i personel wykonujący zabiegi będą dokonywać starań aby wizyty odbywały się planowo i w wyznaczonej porze. Jednak ze względu na charakter pracy, sytuacje które nie zawsze da się przewidzieć możliwe są pewne odstępstwa od dokładnej pory zaplanowanego przyjęcia danego pacjenta. Prosimy o zrozumienie tego faktu w razie gdyby z powodów medycznych zaistniało opóźnienie w rozpoczęciu wizyty kolejnego pacjenta. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku awarii sprzętu bądź zaistnienia innych warunków uniemożliwiających przeprowadzenie wizyty. Klinika nie będzie ponosić z tego tytułu żadnych obciążeń finansowych, a w przypadku konieczności przełożenia wizyty, zmiana takiego terminu będzie przeprowadzana dla pacjenta bezpłatnie.
 13. W zgodzie z istniejącymi rozporządzeniami prawnymi obowiązującymi w Polsce poza kolejnością przyjmowani są inwalidzi wojenni i wojskowi (po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia) oraz honorowi dawcy krwi.
  Ze szczególną troską traktowane są także kobiety w ciąży oraz pracownicy służby zdrowia w tym pracownicy emerytowani i renciści będący pracownikami służby zdrowia w przeszłości. Prosimy o zgłaszanie przynależności do takiej grupy i odnotowanie tego faktu w recepcji przy rejestracji.
 14. Pacjenci których zachowanie w pomieszczeniach kliniki może sugerować że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub których zachowanie w pomieszczeniach placówki odbiega od zachowań akceptowalnych nie będą przyjmowani. W sytuacjach takich za zaplanowane wizyty i zabiegi które z tego powodu nie dojdą do skutku potrącane będą należności z wniesionych przedpłat lub dany pacjent obciążany będzie należnością w kwocie o której mowa w pkt 7 i 10.
 15. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, nie można udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom postronnym, nie można udzielać takiej informacji telefonicznie ani droga internetową ani też nie można wydawać innym osobom (w tym członkom rodziny) dokumentacji medycznej bądź ich kopii, wyników badań, zdjęć rtg, chyba że pacjent sporządzi stosowne upoważnienie na piśmie dla określonej osoby. Druki takiego upoważnienia są do pobrania w recepcji i muszą być po wypełnieniu dołączone do kartoteki Pacjenta.
  Pacjent ma prawo do wypełnienia druku odmowy udzielenia informacji o stanie swojego zdrowia (odmowa dotyczy wszystkich, w tym członków najbliższej rodziny).
 16. Pacjent ma prawo do uzyskania pełnej, potwierdzonej kopii swojej dokumentacji medycznej. Dokumentacja taka musi mieć adnotacje kopii uwierzytelnionej i jej sporządzenie jest odpłatne – zgodnie z rozporządzeniami prawnymi obowiązującymi w Polsce. W przypadku wypożyczenia zdjęć rtg koniecznym jest pozostawienie w dokumentacji informacji pisemnej o odbiorze danego zdjęcia wraz z podpisem osoby go odbierającej.
 17. Pacjenci niepełnoletni tj. dzieci i młodzież mogą leczyć się pod warunkiem zgody rodziców lub pełnoprawnych opiekunów. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za prowadzone leczenie. W przypadku gdy pacjent ukończy 15 rok życia, oprócz rodzica lub opiekuna także niepełnoletni musi podpisać zgodę na planowane leczenie zabiegowe.
 18. Pacjent podpisuje zgodę na leczenie w tutejszej placówce, która musi być zgodą świadomą.
 19. Pacjent ma prawo do odmowy i nie wyrażenia zgody na dany zabieg czy technikę leczenia, proponowane materiały i leki. W przypadku odmowy informacja o niej musi być umieszczona w dokumentacji na piśmie i potwierdzona podpisem pacjenta (w przypadku pacjentów nieletnich podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego). Stosowną informację o odmowie może także umieścić w dokumentacji medycznej lekarz prowadzący leczenie nawet jeśli pacjent zgłosi ją tylko ustnie i nie chce potwierdzić jej swoim podpisem.
 20. Lekarz prowadzący leczenie bądź członek zespołu medycznego ma prawo odmówić dalszego leczenia w przypadkach odmowy leczenia ze strony pacjenta według zaproponowanego mu protokołu postępowania a zwłaszcza w przypadkach w których nie ma alternatywnego leczenia bądź alternatywnego protokołu medycznego uznanego na obecnym stanie wiedzy medycznej za protokół właściwy dla danego przypadku.
 21. Lekarz lub członek zespołu medycznego ma prawo odmówić dalszego leczenia pacjenta także w tych przypadkach gdy odmowa lub zgłaszany sprzeciw bądź propozycja alternatywnego leczenia ze strony pacjenta są nieuzasadnione bądź sytuacje te uniemożliwiają skuteczne i bezpieczne leczenie które ma osiągnąć zakładany cel.
 22. Sytuacje o których mowa w pkt 21 traktowane będą jak sytuacje opisywane w pkt 7 i 10 i według tych zasad naliczana będzie należność za wizyty bądź nieodbyte zabiegi.
 23. w przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa w pkt 20 bądź 21 informację zamieszcza się w dokumentacji pacjenta.
 24. Pacjent ma prawo zaznajamiania się z wszelką informacją dotycząca metod i zabiegów które mają być u niego przeprowadzane, zaznajamiania się z ryzykiem powikłań dotyczącym danego zabiegu, zgłaszania pytań, niejasności bądź próśb o wyjaśnienie swoich wątpliwości. Materiały informacyjne znajdują się także na stronie internetowej placówki pod adresem www.mdent-stomatologia.pl bądź na stronach innych placówek medycznych, okręgowych izb lekarskich i towarzystw medycznych.
 25. Pacjent wypełnia obowiązkową Kartę Medyczną na temat swojego stanu zdrowia w celu zapewnienia mu maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie wizyt i prowadzonych zabiegów. W przypadku zmiany stanu zdrowia w okresie/podczas leczenia w placówce NZOZ M-Dent bądź zaistnienia innych ważnych faktów o konieczności uaktualnienia informacji dotyczących swojego stanu zdrowia pacjent powinien niezwłocznie zgłosić to lekarzowi bądź pozostałym pracownikom placówki celem dokonania aktualizacji jego karty medycznej. Karta medyczna i informacje w niej zawarte musi być potwierdzona podpisem danej osoby i/lub rodzica bądź opiekuna prawnego jeśli informacja ta dotyczy osoby niepełnoletniej.
 26. Osoba która zataja ważne informacje o których mowa w punkcie 25 bądź podaje nieprawdziwe dane może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawodawstwem i przepisami obowiązującymi na terenie Polski.
 27. Pacjenci maja prawo do uczestnictwa i korzystania ze specjalnych, aktualnie obowiązujących w NZOZ M-Dent Programów Lojalnościowych, systemów bonifikat zgodnie z obowiązującym dla tych programów regulaminem.