Klinika Stomatologii Rodzinnej

  13 432 38 29 lub 13 43 66 806
 696 167 019 lub 606 306 704  
  adres: Krosno ul. Grodzka 53  

Regulamin przyjęć

Rejestracja

Wizyty pacjentów odbywają się zawsze po wcześniejszej rejestracji pacjenta w recepcji placówki i założeniu wymaganej dokumentacji medycznej bądź gdy są to wizyty następne na zgłoszeniu się pacjenta w recepcji i wyjęciu kartoteki i dostarczeniu jej do gabinetu.
 
 1. Rejestracji można dokonywać osobiście w recepcji bądź telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail: maciekmiczek@wp.pl.
 2. W momencie pierwszej wizyty i założeniu dokumentacji medycznej pacjent otrzymuje Legitymację Pacjenta z numerem swojej kartoteki.
  Pracownik recepcji wpisywać będzie terminy ustalonych wizyt tj. datę i porę dnia w LEGITYMACJI PACJENTA. Prosimy o dopilnowanie tego faktu w trakcie dokonywanej rejestracji. W razie zagubienia legitymacji lub innej niepewności termin wizyty można zawsze sprawdzić bezpośrednio w recepcji.
  Pacjent może zarezerwować jednocześnie więcej niż 1ną kolejną wizytę, bądź uzgodnić indywidualny czas trwania wizyty i ilości wykonywanych na niej zabiegów (najczęściej po konsultacji z lekarzem leczącym).
  Prosimy o przestrzeganie terminarza uzgodnionych wizyt i wizyt kontrolnych.
 3. Prosimy o podawanie najbardziej dogodnych dla Państwa danych do kontaktu (SMS, telefon, e-mail) wykorzystywanych do kontaktów wzajemnych pomiędzy kliniką i pacjentem.
 4. Każdorazowo, a szczególnie w sytuacji gdy okres do następnej wizyty ma termin bardziej odległy (np. jest to wizyta kontrolna za kilka tygodni bądź miesięcy) zachęcamy Pacjentów do wyrażenia zgody na możliwość WCZEŚNIEJSZEGO POWIADAMIANIA i przypominania o fakcie zbliżającej się wizyty przez pracownika recepcji. Istnieje możliwość wyboru dogodnej formy powiadomienia zgodnie z trybem jaki uznacie Państwo za najbardziej skuteczny i spełniający Wasze oczekiwania (SMS, telefon, e-mail). Prosimy o umieszczenie stosownej informacji w dokumentacji pacjenta.
 5. Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na formę WCZEŚNIEJSZEGO POWIADAMIANIA, prosimy o zakreślenie tej informacji w dokumentacji. Brak wyrażenia sprzeciwu traktowany będzie jako standardowa zgoda na dokonywanie powiadomienia.
 6. Administratorem danych (RODO)  osobowych pacjentów jest klinika NZOZ M-Dent w Krośnie i dane te nie są upubliczniane innym podmiotom bez zgody pacjenta
 7. W godzinach ustalonej wizyty zespół medyczny będzie oczekiwał na Państwa w gotowości do pracy - niemniej prosimy o akceptację i zrozumienie faktu, że w związku z charakterem pracy (klinika) niektóre zabiegi i wizyty poprzedzające mogą się niekiedy przedłużać, stąd mimo zaangażowania  mogą zdążać się pewne opóźnienia w  zaplanowanych godzinach przyjęć.
 8. W przypadku braku możności odbycia ustalonej wizyty przez Państwa prosimy o jak najszybsze zgłoszenie tego faktu w recepcji placówki ( przed upływem wyznaczonego terminu) . Recepcja ustali wtedy z Państwem kolejny dogodny termin spotkania.
 9. Jeśli wizyta nie dojdzie do skutku z powodów zależnych od pacjenta i nie dojdzie do wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie recepcji, dany pacjent będzie obciążony należnością w kwocie 50% należności za poradę lekarską bądź - w przypadku leczenia zabiegowego - obciążony będzie kosztami poniesionymi przez klinikę za zamówione dla potrzeb zaplanowanego zabiegu materiały, leki, przygotowanie sali zabiegowej, poniesione koszty itd.
 10. W przypadku wcześniejszego powiadomienia przez pacjenta recepcji o odwołaniu lub zmianie terminu wizyty, wyznaczenie nowego terminu dokonywane będzie bezpłatnie pod warunkiem skutecznego powiadomienia recepcji co najmniej 2 godziny przed datą i terminem wizyty odbywanej w ramach leczenia zachowawczego i zabiegów profilaktycznych i minimum 24 godzin przed planowanym zabiegiem chirurgicznym bądź implantologicznym i pozostałymi. Czas obejmuje dni robocze.
 11. W przypadku gdy zaistniał fakt bezpłatnego przełożenia wizyty i pacjent nie zgłosi się na kolejny termin ustalony przez recepcję należność za taką uzgodnioną wizytę będzie naliczana zgodnie z podaną powyżej informacją w pkt. 7.
 12. Pacjenci z bólem, w przypadkach  pilnych są przyjmowani w najbliższym możliwym terminie . Nawet jeśli ich termin wizyty planowej wypada w innych dniach . W tych przypadkach prosimy zawsze o bezpośredni kontakt z recepcją w celu ustalenia dodatkowego terminu.
 13. Pacjenci będący członkami uczestniczącycmi  w programach lojalnościowych ; karcie stałego pacjenta SWOJAK - zgodnie z zapisami programu
 

PŁATNOŚCI

Leczenie w placówkach NZOZ M-Dent jest leczeniem odpłatnym, którego koszty ponoszone są przez pacjenta, poza sytuacjami umów szczegółowych np. z NFZ lub zakładami pracy bądź umowami z innymi sieciami ubezpieczeń – w tych przypadkach płatności dokonywane są przez ubezpieczyciela. W siedzibie kliniki do wglądu jest aktualny cennik świadczeń szczegółowych, bądź w przypadkach szczególnych wysokość i kwotę kosztów leczenia omawia i dokonuje wyceny lekarz prowadzący leczenie pacjenta.
 
 1. Pacjenci ustalający terminy wizyt w placówce NZOZ M-DENT po raz pierwszy mogą być poproszeni przez pracownika recepcji o wpłacenie należności w kwocie wartości porady lekarskiej przy dokonywaniu pierwszej rejestracji bądź w określonym przez recepcję terminie (system pre-paying). Kwota przedpłaty wniesiona przez pacjenta będzie następnie rozliczona w trakcie okresu gdy pozostaje on w leczeniu, bądź jej wysokość będzie odjęta od kwoty jaką pacjent powinien zapłacić za swoją ostatnią wizytę.
 2. Pacjenci płacą za wizyty i leczenie po każdej odbytej wizycie/etapie leczenia,  zgodnie z kwotą naliczoną za wykonane zabiegi i świadczenia.
 3. Pacjenci mogą zaznajomić się z cennikiem świadczeń znajdującym się w recepcji bądź uzyskać wycenę/kosztorys za leczenie u lekarza. Informacji o cenach nie udziela się telefonicznie bądź pocztą e-mail.
 4. W przypadkach gdy takki sposób (pre-paying) został ustalony brak przedpłaty w ustalonym trybie i terminie o którym mowa w pkt. 10a oznaczać będzie dla placówki rezygnację przez pacjenta z wizyty i jej termin zostanie automatycznie przez recepcję anulowany.
 5. Pacjenci  obowiązani są wpłacić ustaloną kwotę należności za to leczenie przed jego rozpoczęciem lub w ustalonym z placówką         NZOZ M-Dent terminie. W przypadku rezygnacji pacjenta z dalszego leczenia bądź braku wizyt w ustalonych terminach z wpłaty   będzie potrącana określona kwota za poniesione przez placówkę koszty, za koszty podwykonawców  bądź sprowadzone dla pacjenta indywidualne materiały, i środki. Koszty zadatku nie będą zwracane.
 6. W przypadkach wezwania zespołu medycznego do pracy poza godzinami pracy placówki; w nocy, w dni świąteczne i wolne od pracy pacjent może być obciążony specjalną marżą dodatkową wynoszącą 50% kwoty należnej za wykonane na takiej wizycie świadczenia. Kwota ta doliczona będzie do należności za wizytę. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta na wizytę , braku jej odwołania bez powiadomienia recepcji  w czasie o którym mowa w Regulaminie Przyjęć Pacjenta, ustala się kwotę ryczałtową w wysokości 250zł która obciążony będzie pacjent.
 7. Wizyty tzw nieskuteczne, podczas których zespół medyczny nie może przeprowadzić skutecznych zabiegów z winy pacjenta ( np sa to wizyty dzieci które odmawiają współpracy a ich zachowanie uniemożliwia bezpieczna pracę i przyjęcie) są wizytami płatnymi - zgodnie z aktualna cena cennikową
 

ORGANIZACJA WIZYT, DOKUMENTY

 1. W sytuacjach nagłych; pacjenci którzy wymagają bezzwłocznego przyjęcia, pacjenci z silnym bólem, przyjmowani są zawsze w najkrótszym możliwym terminie. Prosimy o zgłaszanie takiej sytuacji nagłej już w momencie rozmowy z recepcją, po to aby mogła ona odpowiednio szybko zorganizować wizytę w porozumieniu z lekarzem. W przypadku braku możliwości zapewnienia szybkiej pomocy w placówce NZOZ M-Dent, recepcja starać się będzie zorganizować dla takich osób jak najszybszą pomoc w gabinetach współpracujących z NZOZ M-Dent.
 2. Lekarze przyjmujący w placówce i personel wykonujący zabiegi będą dokonywać starań aby wizyty odbywały się planowo i w wyznaczonej porze. Jednak ze względu na charakter pracy, sytuacje które nie zawsze da się przewidzieć możliwe są pewne odstępstwa od dokładnej pory zaplanowanego przyjęcia danego pacjenta. Prosimy o zrozumienie tego faktu w razie gdyby z powodów medycznych zaistniało opóźnienie w rozpoczęciu wizyty kolejnego pacjenta. Podobna sytuacja może mieć miejsce w przypadku awarii sprzętu bądź zaistnienia innych warunków uniemożliwiających przeprowadzenie wizyty. Klinika nie będzie ponosić z tego tytułu żadnych obciążeń finansowych, a w przypadku konieczności przełożenia wizyty, zmiana takiego terminu będzie przeprowadzana dla pacjenta bezpłatnie.
 3. W zgodzie z istniejącymi rozporządzeniami prawnymi obowiązującymi w Polsce poza kolejnością przyjmowani są inwalidzi wojenni i wojskowi (po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia) oraz honorowi dawcy krwi.
  Ze szczególną troską traktowane są także kobiety w ciąży oraz pracownicy służby zdrowia w tym pracownicy emerytowani  będący pracownikami służby zdrowia w przeszłości. Prosimy o zgłaszanie przynależności do takiej grupy i odnotowanie tego faktu w recepcji przy rejestracji.
 4. Pacjenci których zachowanie w pomieszczeniach kliniki może sugerować że są pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających lub których zachowanie w pomieszczeniach placówki odbiega od zachowań akceptowalnych nie będą przyjmowani. W sytuacjach takich za zaplanowane wizyty i zabiegi które z tego powodu nie dojdą do skutku potrącane będą należności z wniesionych przedpłat lub dany pacjent obciążany będzie należnością w kwocie o której mowa  w zakładce PŁATNOŚCI.
 5. Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, nie można udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta osobom postronnym, nie można udzielać takiej informacji telefonicznie ani droga internetową ani też nie można wydawać innym osobom (w tym członkom rodziny) dokumentacji medycznej bądź ich kopii, wyników badań, zdjęć rtg, chyba że pacjent sporządzi stosowne upoważnienie na piśmie dla określonej osoby które dołączone jest do jego dokumentacji medycznej!. Druki takiego upoważnienia są do pobrania w recepcji i muszą być po wypełnieniu dołączone do kartoteki Pacjenta ( nie akceptowane są sms-y ani e-maile!).
  Pacjent ma prawo do wypełnienia druku odmowy udzielenia informacji o stanie swojego zdrowia (odmowa dotyczy wszystkich, w tym członków najbliższej rodziny).
 6. Pacjent ma prawo do uzyskania pełnej, potwierdzonej kopii swojej dokumentacji medycznej. Dokumentacja taka musi mieć adnotacje kopii uwierzytelnionej i jej sporządzenie jest odpłatne – zgodnie z rozporządzeniami prawnymi obowiązującymi w Polsce. W przypadku wypożyczenia zdjęć rtg koniecznym jest pozostawienie w dokumentacji informacji pisemnej o odbiorze danego zdjęcia wraz z podpisem osoby go odbierającej.
 7. Pacjenci niepełnoletni tj. dzieci i młodzież mogą leczyć się w klinice pod warunkiem zgody rodziców lub pełnoprawnych opiekunów. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność finansową za prowadzone leczenie. W przypadku gdy pacjent ukończy 15 rok życia, oprócz rodzica lub opiekuna także niepełnoletni musi podpisać zgodę na planowane leczenie zabiegowe.
 8. Pacjent podpisuje zgodę na leczenie w tutejszej placówce, która musi być zgodą świadomą.
 9. Pacjent ma prawo do odmowy i nie wyrażenia zgody na dany zabieg czy proponowany protokół leczenia, proponowane materiały i leki. W przypadku odmowy informacja o niej musi być umieszczona w dokumentacji na piśmie i potwierdzona podpisem pacjenta (w przypadku pacjentów nieletnich podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego). Stosowną informację o odmowie może także umieścić w dokumentacji medycznej lekarz prowadzący leczenie nawet jeśli pacjent zgłosi ją tylko ustnie i nie chce potwierdzić jej swoim podpisem.
 10. Lekarz prowadzący leczenie bądź członek zespołu medycznego ma prawo odmówić dalszego leczenia w przypadkach odmowy pacjenta i udzielenia zgody na zaproponowany mu protokół postępowania medycznego obowiązujący w placówce lub protokół alternatywny.
 11. Lekarz lub członek zespołu medycznego ma prawo odmówić dalszego leczenia pacjenta także w tych przypadkach gdy odmowa lub zgłaszany sprzeciw bądź propozycja alternatywnego leczenia ze strony pacjenta są nie stosowane w placówce bądź nie są  znane lekarzom i personelowi medycznemu bądź sytuacje  uniemożliwiają skuteczne i bezpieczne leczenie pacjenta zgodnie z posiadana wiedzą medyczną i nie gwarantują aby  osiągnąć zakładany cel terapeutyczny.
 12. Lekarz i personel ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta gdy ten nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawnych i epidemiologicznych obowiązujących na terenie placówki.
 13. Lekarz ma prawo odmówić przyjęcia pacjenta będącego pod wpływem środków odurzających lub alkoholu, innych środków i leków, jeśli jego zachowanie uniemożliwia bezpieczne przyjęcie. Także w sytuacjach gdy zachowanie pacjenta bądź jego opiekunów na terenie kliniki i podczas wizyt nasuwa podejrzenie iż takie środki mogły być przez pacjenta przyjęte.
 14. W przypadku zaistnienia sytuacji o której mowa, informację zamieszcza się w dokumentacji pacjenta.
 15. Pacjent ma prawo zaznajamiania się z wszelką informacją dotycząca metod i zabiegów które mają być u niego przeprowadzane, zaznajamiania się z ryzykiem powikłań dotyczącym danego zabiegu, zgłaszania pytań, niejasności bądź próśb o wyjaśnienie swoich wątpliwości. Niektóre materiały informacyjne o metodach, powikłaniach, ryzyku zdarzeń nieporządanych znajdują się także na stronie internetowej placówki pod adresem www.mdent-stomatologia.pl bądź na stronach innych placówek medycznych, okręgowych izb lekarskich i towarzystw medycznych.
 16. Pacjent wypełnia obowiązkową Kartę Medyczną na temat swojego stanu zdrowia w celu zapewnienia mu maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie wizyt i prowadzonych zabiegów. W przypadku zmiany stanu zdrowia w okresie/podczas leczenia w placówce NZOZ M-Dent bądź zaistnienia innych ważnych faktów o konieczności uaktualnienia informacji dotyczących swojego stanu zdrowia pacjent powinien niezwłocznie zgłosić to lekarzowi bądź pozostałym pracownikom placówki celem dokonania aktualizacji jego karty medycznej. Karta medyczna i informacje w niej zawarte musi być potwierdzona podpisem danej osoby i/lub rodzica bądź opiekuna prawnego jeśli informacja ta dotyczy osoby niepełnoletniej.
 17. Osoba która zataja ważne informacje o których mowa  bądź podaje nieprawdziwe dane może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z ustawodawstwem.
 18. Wszelkie dane osobiste i tak zwane dane wrazliwe (RODO) pozostaja nieujawnione i są chronione zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Administratorem danych z dokumentacji medycznej jest wyłącznie klnika NZOZ M-Dent w Krośnie.
 19. W przypadku ograniczeń w przyjęciach czy wprowadzanego określonego  sposobu prowadzenia przyjęć i wizyt pacjentów które są   wiążące dla kliniki  prawnie (rozporządzenia ogólnokrajowe bądź przepisy od określonych służb które mają takie uprawnienia) wprowadzane są czasowe bądź stale regulacje zgodne z obowiązującycm prawem.
 20. Wszystkie sprawy sporne należy zgłaszać u kierownika/ordynatora kliniki.